Shotcut

Shotcut ban đầu được hình thành vào tháng 11 năm 2004 bởi Charlie Yates, một người đồng sáng lập MLT và là nhà phát triển chính ban đầu ( xem trang web gốc ). Phiên bản hiện tại của Shotcut là bản viết lại hoàn chỉnh của Dan Dennedy, một người đồng sáng lập MLT khác và là người dẫn đầu hiện tại của nó. Dan muốn tạo một trình soạn thảo mới dựa trên MLT và anh ấy đã chọn sử dụng lại tên Shotcut vì anh ấy rất thích nó. Anh ấy muốn tạo ra thứ gì đó để thực hiện các khả năng đa nền tảng mới của MLT, đặc biệt là kết hợp với các plugin WebVfx và Movit .